Privacy (AVG)

Massagepraktijk Pam Smits hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Massagepraktijk Pam Smits houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens worden vastgelegd

Wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling, uw gegevens op mijn website achterlaat en/of informatie wilt inwinnen zal ik u om uw naam, adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en e-mailadres vragen. Mocht ik u gaan behandelen dan zal ik uw gegevens omtrent uw gezondheid vragen in de vorm van een anamnese. Daarnaast zal ik een dossier aanleggen dat aantekeningen bevat over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Deze gegevens dienen om de dienstverlening zo verantwoord mogelijk en/of de administratieve afhandeling daarvan zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vastlegging van uw persoonlijke gegevens gebeurd op basis van de grondslag uitvoering van overeenkomst.

Maatregelen

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke- en medische gegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen om uw persoonsgegevens te beschermen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; dit houdt onder meer in dat betreffende gegevens op beveiligde servers van Massagepraktijk Pam Smits zijn opgeslagen.
  • uw persoonsgegevens niet langer bewaar dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, contactgegevens die niet leiden tot een afspraak worden direct vernietigd.
  • als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
  • nooit persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Denk hierbij aan iemand die in mijn opdracht de facturering verzorgt, mijn systeembeheerder of mijn webmaster. Verder zal ik uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of ik daartoe verplicht wordt. Ik kan alleen persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw rechten

U mag mij altijd vragen om uw gegevens in te kijken, te corrigeren en/of te verwijderen binnen de wettelijk gestelde eisen. Op de pagina Contact en hieronder vindt u mijn contactgegevens.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Massagepraktijk Pam Smits

Lambertus Hortensiuslaan 80
1412 GX Naarden

Tel. 06- 555 75 460

E-mail: ontspan@smitsmassage.nl

Massagepraktijk Pam Smits kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.